Κυβερνητικές Υπηρεσίες

Tο Σύστημα πρέπει να λειτουργεί, ως εκ της φύσεως του, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που εμπλέκονται και έχουν υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας για τη διαχείριση των συσκευασιών.

Πιο κάτω αναλύονται οι σχέσεις και η αλληλοεπίδραση που έχει το Σύστημα με διάφορες αρμόδιες κρατικές Αρχές.

Πατήστε εδώ για το διάγραμμα που απεικονίζει τις πιο βασικές εκ των σχέσεων του Συστήματος με τους διάφορους εμπλεκόμενους εξωτερικούς παράγοντες (stakeholders).

Σχέσεις με αρμόδιες κρατικές Αρχές:

Σε γενικές γραμμές, το πλέγμα των συνεργασιών που πιστεύουμε ότι πρέπει το Σύστημα να αναπτύξει με τις αρμόδιες κρατικές Αρχές και τις τοπικές Αρχές για να υλοποιήσει του στόχους του και να εφαρμόσει τη Νομοθεσία έχει ως ακολούθως:

Με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Εποπτεύουσα Αρχή

Είναι το υπουργείο που έχει την ουσιαστική αρμοδιότητα για:

  • Το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, έχει την ευθύνη της αδειοδότησης και της παρακολούθησης της λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Συσκευασιών με τη συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών.

  • Παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος της Green Dot Κύπρου το οποίο αδειοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2006 και αξιολογεί την επίτευξη των στόχων του.

  • Αδειοδότηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των διαχειριστών αποβλήτων συσκευασιών, οι οποίοι είναι οι βασικοί συνεργάτες του Συστήματος. Το υπουργείο αναμένεται να έχει επίσης υποστηρικτική συμμετοχή στις ενέργειες και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Από τα τέλη του 2015 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει αναλάβει αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση των στερεών αστικών απορριμμάτων, τον γενικό σχεδιασμό των Συστημάτων συλλογής των στερεών αστικών απορριμμάτων σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές και την υλοποίηση των έργων υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση τους (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Μονάδες Διαλογής, Μονάδες Κομποστοποίησης κ.α.).

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές συνεργασίες που το Συλλογικό Σύστημα αναπτύσσει με τις τοπικές Αρχές.

Με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ειδικά λόγω και της αρμοδιότητας του για τα θέματα Τουρισμού, διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια ενημέρωσης που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και θέματα καθαριότητας.

Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συντονισμός τόσο με το Συλλογικό Σύστημα όσο και με τα Υπουργεία Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που επίσης διαθέτει κονδύλια για την ενημέρωση του κοινού για παρόμοια θέματα.