Πάντοτε αναζητούμε τρόπους ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης της ανακύκλωσης στον τόπο μας.

Η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ανακύκλωση, είναι πρωταρχικής σημασίας για τον Οργανισμό μας.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετείχε ο Οργανισμός μας:

 • Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC) – Interreg

 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης RETHINK – Reduce, Reuse, Recycle για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων στην Κύπρο

 • Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας

 • Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands

1. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC) – Interreg

interreg

H Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC), γνωστή και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg, είναι η προώθηση μιας αρμονικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα Interreg V-A Eλλάδα – Κύπρος ‘’2014-2020’’ με απόφαση της στις 27/07/2015.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

 • Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

 • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονται δύο χρήστες, ένας από την Ελλάδα και ένας από την Κύπρο (Green Dot Cyprus). Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης απορριμμάτων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.

Ειδικότερα, εστιάζει στη χρήση έξυπνων ρομποτικών συστημάτων που θα αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία διαλογής/ταξινόμησης των ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να ενισχυθεί η αξία τους και οι προοπτικές επαναχρησιμοποίησης του.

Η πρόταση InterRecycle αξιοποιεί διαθέσιμη ρομποτική τεχνολογία, η οποία θα βελτιωθεί και θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στηριζόμενα στη χειροδιαλογή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://greece-cyprus.eu/

2. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης RETHINK – Reduce, Reuse, Recycle για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων στην Κύπρο

RETHINK – Reduce, Reuse, Recycle

Η εκστρατεία Rethink – Reduce, Reuse, Recycle αποτελεί μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων και υλοποιήθηκε από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και στην οποία συμμετείχαν η Green Dot Cyprus, η Fost Plus Βελγίου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η εκστρατεία είχε διάρκεια 34 μήνες, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017 και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ Environmental Policy and Governance της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 42%.

Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο μέσω μίας εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης, βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που εστιαζόταν στην αρχή Reduce, Reuse, Recycle (RRR). Έγιναν πάρα πολλές δράσεις και αναπτύχθηκε υλικό τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.

Στόχοι Εκστρατείας

Η εκστρατεία είχε τους πιο κάτω στόχους:

 • Καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης και του επιπέδου ευαισθητοποίησης στην Κύπρο σχετικά με την έννοια RRR στη διαχείριση των αποβλήτων

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Κύπρου
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη μεταφορά της γνώσης της έννοιας RRR στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους

 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες και στο περιβάλλον

Συνολικά, μπορεί να θεωρηθεί πολύ επιτυχής η συνεισφορά του προγράμματος στα θέματα προώθησης της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Όπως κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι και η εκστρατεία Rethink θα πρέπει να συνεχίσει μέρος των δράσεών της για τα επόμενα 4 χρόνια από τη λήξη του προγράμματος.

3. Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας

Η Green Dot Cyprus στo πλαίσιo της προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας της, συμμετείχε στο «Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας».

Το εν λόγω σχέδιο, περιελήφθηκε στο Σχέδιο Δράσης 2007-2009 του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 – 2013  και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Τοπικός διαχειριστής του προγράμματος ήταν το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Βασικοί στόχοι του Οργανισμού μέσα από το Σχέδιο αυτό ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Customer Relationship Management το οποίο θα επικεντρωνόταν στην επικοινωνία με τα μέλη και τους μετόχους μας, καθώς και η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με τους εργολάβους του Οργανισμού για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων.

Μέρος του έργου ήταν και η ανασκόπηση και βελτίωση των διαδικασιών του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών του τηλεφωνικού κέντρου σύμφωνα  με το πρότυπο CYS EN 15838:20009.

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα και πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει.

4. Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands

Environmental Policy Support ToolΤον Ιανουάριο του 2009, ξεκίνησε το πρώτο για την Κύπρο έργο με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ Environment, μετά την ένταξη της στην Ε.Ε. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε πρωτοβουλία της Green Dot Κύπρου η οποία συνέστησε και τη σχετική ομάδα του έργου. Διευθύνων εταίρος του έργου είχε τεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και η διάρκεια του έργου ήταν 24 μήνες.

Στην ομάδα του έργου περιλαμβάνονταν εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το εξωτερικό οι αντίστοιχοι με την Green Dot Κύπρου οργανισμοί στη Γαλλία, Ελλάδα και Μάλτα, ενώ από την Κύπρο η Green Dot Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος) και η εταιρεία συμβούλων Νικολαΐδης και Συνεργάτες.

Τα νησιά παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιπρόσθετες προκλήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες μέλη στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών νομοθεσιών, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα των σχημάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ιδιαίτερα τα μικρά σε μέγεθος νησιά χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος πληθυσμού και έκτασης ενώ ο περιορισμένος όγκος αποβλήτων καθιστά την εφαρμογή σχημάτων ανακύκλωσης οικονομικά ασύμφορη.

Η ανακύκλωση βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου σε εξαγωγές οι οποίες, εκτός από το σημαντικό τους κόστος αποτελούν επίσης σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον. Νησιά κράτη μέλη όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα απαιτούν μεγαλύτερο μερίδιο χρηματικών και ανθρώπινων πόρων για την ανάπτυξη της βασικής υποδομής ανακύκλωσης σε σχέση με την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη.

To πρόγραμμα LIFE+ REPT αποσκοπούσε στη μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών, ενώ είχαν καθοριστεί βέλτιστες οικονομικές και περιβαλλοντικές λύσεις για την ανακύκλωση στα νησιά. Το πρόγραμμα στόχευε μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη ενός εργαλείου στήριξης απόφασης, το οποίο θα επέτρεπε τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού οφέλους αλλά και του οικονομικού κόστους εναλλακτικών σχημάτων διαχείρισης.

Το εργαλείο αυτό είχε ως αντικείμενο τα απόβλητα συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές ψύξης και κλιματισμού, οθόνες CRT και λαμπτήρες φθορισμού) και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αριθμό νησιών με διαφορετικές ιδιαιτερότητες.

Παράλληλα, στo πλαίσιo του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο υποβοήθησης  που συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή έργων ανακύκλωσης για τέτοιου είδους υλικά στα νησιά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.eng.ucy.ac.cy/rept