Υπόχρεοι οργανισμοί από τον νόμο θεωρούνται:

 1. Εταιρείες που παράγουν και συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν τρίτοι για λογαριασμό τους (με συσκευασία ουδέτερη ή που φέρει το όνομα τους) αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
 2. Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
 3. Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση (πρώτες ύλες, ανταλλακτικά μηχανήματα και εξοπλισμός κ.α.),
 4. Εταιρείες που ως διακινητές (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα) συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν για λογαριασμό τους αγαθά με το δικό τους όνομα (private label) με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
 5. Εταιρείες που χρησιμοποιούν συσκευασίες διευκόλυνσης, είτε χωρίς όνομα (μάρκα) ή με το δικό τους όνομα. Αυτού του είδους η συσκευασία χρησιμοποιείται στο σημείο που η υπηρεσία προσφέρεται στους καταναλωτές ή τους χρήστες, σε συνάρτηση με την παροχή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν για παράδειγμα το χαρτί περιτυλίγματος, οι χάρτινες ή άλλες σακούλες ψωμιού, τα κουτιά της πίτσας, οι τσάντες υπεραγορών και άλλων εμπορικών καταστημάτων, οι τσάντες που δίδονται σε εκθέσεις και άλλα shows κ.α.,
 6. Εταιρείες που προσφέρουν δωρεάν συσκευασμένα αγαθά ως μέσον προώθησης ή ως δείγματα. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση στην Κύπρο αφορά μόνο προϊόντα που τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά (όχι εξαγωγές ή επανεξαγωγές).

Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος είναι ο οργανισμός που πρώτος τοποθετεί τα προϊόντα στην αγορά (πρώτος τα έχει παράξει ή πρώτος τα έχει εισάγει και διαθέσει στην Κύπρο).

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ (Ν32(Ι)/2002).

(α) Πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση ανάκτησης των Συσκευασιών που τοποθετείτε στην αγορά;

(ι) Με Συλλογικό Σύστημα Ανάκτησης:

Μια εταιρεία που επιλέγει να συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να γνωρίζει ότι το Συλλογικό Σύστημα:

 • Εκπροσωπεί πολλούς υπόχρεους οργανισμούς
 • Είναι βάση του Νόμου μη κερδοσκοπικός οργανισμός
 • Υποβάλλει λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό στις αρμόδιες Αρχές και αδειοδοτείται για εξαετή περίοδο
 • Αναλαμβάνει συλλογική υποχρέωση επί του συνόλου των συσκευασιών που τα μέλη του τοποθετούν στην αγορά (η συσκευασία όμως δεν έχει πλέον ταυτότητα)
 • Αναπτύσσει συλλογικές και μεγάλου μεγέθους δράσεις ικανές να επιτύχουν τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναλαμβάνει εκ μέρους των μελών της

Επίσης, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να γνωρίζει πως:

 • Η συμμετοχή στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης προϋποθέτει καταβολή εισφοράς στο σύστημα από όλες τις εταιρείες μέλη
 • Όταν το μέλος καταβάλει την εισφορά του προς το Συλλογικό Σύστημα τότε ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από οποιανδήποτε ευθύνη διαχείρισης συσκευασιών και η σχετική ευθύνη ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στο Συλλογικό Σύστημα

 (ιι) Με Ατομικό Σύστημα Ανάκτησης:

Μια εταιρεία που επιλέγει να αναπτύξει Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να:

 • Αποδεικνύει στο Κράτος ότι εφαρμόζει σύστημα εγγυοδοσίας.
 • Καταθέτει στην αρμόδια Αρχή στοιχεία που αφορούν την περιγραφή του συστήματος που εφαρμόζει όσον αφορά στόχους και μεθόδους, την τεχνική και οικονομική υποδομή που διαθέτει για την εφαρμογή του συστήματος και λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας για να διαπιστωθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης του με τους νόμους.
 • Καταβάλλει εγκεκριμένο τέλος το ύψος του οποίου αντιστοιχεί με το διοικητικό κόστος εξέτασης της αίτησης της από τις αρμόδιες Αρχές.
 • Αποδεικνύει ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται καταλήγουν για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
 • Συγκεκριμένα θα πρέπει να κάνει έναν λεπτομερή κατάλογο με τις συσκευασίες για τις οποίες είναι υπόχρεα. Στη συνέχεια πρέπει να έρθει σε επαφή με όλους τους πελάτες της για να εξακριβώσει τι κάνουν με τη συσκευασία της μόλις χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα της. Θα πρέπει επίσης να συλλέξει και να ανακτήσει τα απόβλητα συσκευασιών είτε μόνη της είτε μέσω άλλων συνεργατών της.
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκρίνει αυτές τις δύο ροές των πληροφοριών όπως περιγράφονται πιο πάνω, για να εξασφαλίσει ότι επιτυγχάνει τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης που ορίζονται από τον νόμο.
 • Πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτή η άσκηση κάθε έτος.

(β) Πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση πληροφόρησης των Αρχών:

 1. Οι υπόχρεοι οργανισμοί για τη συσκευασία πρέπει να παρέχουν ακριβή στοιχεία στην κυβέρνηση σχετικά με τον όγκο των συσκευασιών που τοποθετούν στη Κυπριακή αγορά και να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν λάβει την απόδειξη ότι η συσκευασία τους έχει ανακτηθεί και ανακυκλωθεί.
 2. Μία φορά τον χρόνο, πρέπει να υποβάλλουν αυτές τις πληροφορίες στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ”

Για να θεωρηθεί ότι μία εταιρεία έχει τοποθετήσει συσκευασίες στην αγορά θα πρέπει:

 1. Είτε να εισάγει η ίδια προϊόντα απευθείας στην Κύπρο (ή κάποιος τρίτος τα εισήγαγε εκ μέρους της αλλά με δική της ειδική παραγγελία) (πρώτες ύλες, εξαρτήματα κ.α.), τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η ίδια στην παραγωγική της διαδικασία,
 2. Είτε να έχει διαθέσει στην κυπριακή αγορά απευθείας ή μέσω τρίτων συσκευασμένα προϊόντα τα οποία είτε έχει παράγει, είτε έχει εισάγει η ίδια απευθείας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ”

 1. Προϊόντα που έχουν παραχθεί, ή εισαχθεί και παραμένουν σε αποθήκες και δεν έχουν διατεθεί σε καταναλωτές δεν θεωρούνται ακόμη ότι έχουν τοποθετηθεί στην αγορά.
 2. Προϊόντα που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί και δεν διατεθούν τελικά στους καταναλωτές θα πρέπει να απορριφθούν ως απόβλητο, ως συσκευασμένα προϊόντα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν θεωρείται ότι έχουν τοποθετηθεί στην αγορά και δεν προκύπτει υποχρέωση επί των συσκευασιών τους βάση του Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών νόμου. Τέτοια απόβλητα θεωρούνται τα βιομηχανικά απόβλητα της εταιρείας.