733.376 άτομα (87,4% του πληθυσμού) από 29 Δήμους και 88 Κοινότητες έχουν άμεση πρόσβαση στην ανακύκλωση συσκευασιών.

Οι στόχοι ανακύκλωσης καλύπτονται ως ακολούθως:

2022 Στόχοι μέχρι 2026
Ανακύκλωση 90% 70%
Γυαλί 54% 70%
Χαρτί 143% 75%
Αλουμίνιο 27% 50%
Σίδηρο 316% 70%
Πλαστικό 39% 50%
Ξύλο 33% 25%