Σήμα Ανακύκλωσης

Ανακύκλωση

είναι η διαδικασία διαχωρισμού των χρήσιμων υλικών (συσκευασιών πλαστικών, μετάλλων, χαρτιού, γυαλιού, ξύλου) από τα υπόλοιπα σκουπίδια με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Μετά την ανάκτησή τους τα απόβλητα υλικών συσκευασίας οδηγούνται στις εγκαταστάσεις δευτερογενών πρώτων υλών (χαρτί ανακύκλωσης, πλαστικό ανακύκλωσης, μέταλλα και γυαλί).

Τα δευτερογενή υλικά χρησιμοποιούνται είτε για τα ίδια προϊόντα από τα οποία προέρχονται είτε για ειδικότερα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση υποκαθιστούν πρωτογενείς πρώτες ύλες.

Ανακύκλωση ειναι