Οι τοπικές Αρχές έχουν με βάση τη Νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, την αρμοδιότητα για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων, η οποία εκτελείται με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων.

Έχουν επίσης γενική αρμοδιότητα για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη Διοικητική τους περιφέρεια.

Ως εκ τούτου, η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής συσκευασιών από τη Διοικητική περιφέρεια των τοπικών Αρχών, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπει η Νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι η στενή συνεργασία του Συστήματος με τις τοπικές Αρχές τόσο για τον τεχνικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των έργων, όσο και για την ενημέρωση των πολιτών για την αξία της ανακύκλωσης και για το πως μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης στην περιοχή του.

Η επιτυχημένη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τις τοπικές Αρχές όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται και από τα αποτελέσματα ανακύκλωσης στα Διοικητικά τους όρια. Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα ανακύκλωσης στους Δήμους και Κοινότητες με τους οποίους συνεργάζεται η Green Dot Κύπρου.

Τρόπος λειτουργίας του Συστήματος στα όρια μιας τοπικής Αρχής

Για την ανάκτηση των οικιακών συσκευασιών, το Σύστημα αναπτύσσει σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές προγράμματα διαλογής στην πηγή, συλλογής, διαλογής σε ειδικά εργοστάσια και τελικά αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας με ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας, τα οποία καλύπτουν σήμερα το 81% του πληθυσμού.

Για την ανάκτηση των εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών, το Σύστημα λειτουργεί υποβοηθητικά προς την υφιστάμενη βιομηχανία ανακύκλωσης των υλικών μέσα από έξυπνες οικονομικές αμοιβές που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν την ελεύθερη αγορά και να αυξήσουν έτσι τις ποσότητες αυτών των συσκευασιών που ανακτώνται και αξιοποιούνται.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 είχαν αρχίσει τα έργα για ανάκτηση και ανακύκλωση εμπορικών και Βιομηχανικών Συσκευασιών.

Τον Φεβρουάριο του 2007 τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα έργα ανάκτησης και ανακύκλωσης των οικιακών συσκευασιών του Συστήματος σε 5 Δήμους. Τον Δήμο Στροβόλου στη Λευκωσία και τους Δήμους Γερμασόγειας, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Μέσα από μια σειρά επεκτάσεων, το πρόγραμμα καλύπτει μέχρι σήμερα 28 Δήμους και περίπου 59 Κοινότητες σε όλες τις επαρχίες.

Η στρατηγική επιλογή του Συστήματος να εφαρμόσει το συγκεκριμένο τρόπο συλλογής των συσκευασιών που στηρίζεται ως επί το πλείστο σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα, από τα σπίτια των πολιτών (curb side collection) αλλά και από νησίδες, δημιουργεί την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία του Συστήματος με τις τοπικές Αρχές. Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Συστήματος εξαρτάται από αυτή τη συνεργασία και την υποστήριξη που έχει το Σύστημα από τις τοπικές Αρχές.

Όφελος/Κόστος για τις τοπικές Αρχές από τη συνεργασία τους με το Σύστημα

Οι Τοπικές Αρχές επωφελούνται από τη συνεργασία τους με το Σύστημα με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω:

  • Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, αφού ένα μεγάλο μέρος τους (συσκευασίες), συλλέγεται και μεταφέρεται από το Σύστημα, σε ειδικές μονάδες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου αυτό το όφελος θα μεγιστοποιείται με τη βελτίωση της συμμετοχής του κοινού στη διαλογή στην πηγή και τη συνεπακόλουθη αύξηση στις ποσότητες που διαχειρίζεται το Σύστημα (Οι συσκευασίες αποτελούν το 50% κατά όγκο και το 30% κατά βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων).
  • Μείωση του κόστους απόρριψης των απορριμμάτων (τέλος χωματερής), αφού ένα μεγάλο μέρος τους μεταφέρεται από το Σύστημα αλλού για αξιοποίηση.
  • Περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και σταδιακή ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες η οποία είναι επωφελής και για πολλά άλλα θέματα σημαντικά για τις τοπικές Αρχές.
  • Βελτίωση της εικόνας της τοπικής Αρχής προς τους Δημότες της.

  • Βελτίωση της εικόνας της τοπικής Αρχής προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.
  • Κοινωνική συμμετοχή που μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον και για άλλα προγράμματα.
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
  • Ανάπτυξη των τοπικών Αρχών σε ένα τομέα που υστερούν σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Απόκτηση πολύτιμων εμπειριών από την τοπική Αρχή σε ένα νέο τομέα μέσα από μια καλά οργανωμένη πρωτοβουλία.

Για τα κατά κεφαλή αποτελέσματα συλλογής 2020 vs 2019 ανά τοπική Αρχή πατήστε εδώ.