Επανέγκριση Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd

Σε μια λιτή τελετή, υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 2020 η τρίτη επανέγκριση της Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, η οποία ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2026. Την Άδεια Λειτουργίας παρέλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Green Dot, κ. Μιχάλης Σπανός.

Η επανέγκριση της Άδειας της Green Dot Cyprus ανανεώνει την εμπιστοσύνη του Κράτους προς την Green Dot και τη δέσμευση της Εταιρείας να συνεχίσει να εργάζεται ευσυνείδητα για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας για το καλό όνομα της χώρας.

Οι κυριότερες υποχρεώσεις του Συστήματος που απορρέουν από την ανανέωση της λειτουργίας του, είναι οι πιο κάτω:

Α) Επίτευξη των ποσοτικών του στόχων

Το Σύστημα προβαίνει στις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Νόμου για την ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση ή για ανάκτηση ενέργειας των αποβλήτων συσκευασίας για την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Συγκεκριμένα το Σύστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος της έγκρισης του (2026) επιδιώκει προς επίτευξη τους ακόλουθους ποσοτικούς στόχους:

α) 70% μέγιστη ανάκτηση και 70% μέγιστη ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα πρέπει αρχικά να ακολουθείται η υφιστάμενη μεθοδολογία μέτρησης από το Σύστημα. Με την υλοποίηση της αλλαγής της μεθοδολογίας θα επαναξιολογηθεί ο στόχος του 70% που έχει τεθεί και θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

β) Για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας να επιτευχθεί ανακύκλωση στο:

  1. 50% κατά βάρος, για τα πλαστικά
  2. 25% κατά βάρος, για το ξύλο
  3. 70% κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα
  4. 50% κατά βάρος, για το αλουμίνιο
  5. 70% κατά βάρος, για το γυαλί
  6. 75% κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι

Οι στόχοι που αναφέρονται στο χαρτί/χαρτόνι περιλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση του χαρτιού συσκευασίας χωρίς να προσμετρείται ποσοστό χαρτιού μη συσκευασίας στους στόχους. Το Σύστημα οφείλει να επιδιώκει δράσεις που θα αυξήσουν τα ποσοστά στα υλικά που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, με βάση την τελευταία ετήσια έκθεση που υποβλήθηκε, όπως π.χ για το γυαλί, ξύλο και αλουμίνιο.

Το Σύστημα οφείλει να αυξάνει σταδιακά τους ποσοτικούς στόχους ανά υλικό, ανά έτος λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς στόχους. Αναμένεται σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους να υπάρξει εκ μέρους του Συστήματος έγκαιρη σχετική τεκμηρίωση και αναφορά καθώς και η λήψη βελτιωτικών μέτρων.

Το Σύστημα θα πρέπει σταδιακά και ετήσια να αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα.

Το Σύστημα οφείλει να εκπονήσει μελέτη στην οποία να περιλαμβάνονται επικαιροποιημένα αναλυτικά στοιχεία, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας έγκρισης, για την πλήρη τεκμηρίωση της ποσοτικής σύστασης του χαρτιού που περιλαμβάνεται στις μονάδες τόσο για οικιακά όσο και για τα εμπορικά/βιομηχανικά απόβλητα.

Στη μελέτη να τεκμηριώνεται η δειγματοληψία και η μεθοδολογία που ακολούθησε το Σύστημα για την εξαγωγή των ποσοστών σύστασης του χαρτιού (μέγεθος δείγματος, εποχικότητα, περιοχές δειγματοληψίας, παραδοχές, ιδιαιτερότητες). Η μελέτη να υποβληθεί τον Απρίλιο 2021 στην Αρμόδια Αρχή.

Β) Επαρκής Πληθυσμιακή κάλυψη

Γ) Ικανοποιητική Γεωγραφική κάλυψη

Η επέκταση των προγραμμάτων βοηθά στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης του πληθυσμού και στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Το Σύστημα οφείλει να εξαντλεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας σε νέες αστικές περιοχές (από πόρτα σε πόρτα) και στις περιοχές υπαίθρου (με νησίδες) για την επίτευξη αποδοτικής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών.

Το Σύστημα θα πρέπει να υποβάλει σχετικές εισηγήσεις και υλοποίηση σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης για τον προγραμματισμό επέκτασης ή/και της καθολικής εφαρμογής προγράμματος συλλογής από πόρτα σε πόρτα.

Για τις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές το Σύστημα θα πρέπει να εξαντλεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας για αποδοτική συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας (PMD, Xαρτί, Γυαλί).

Το Σύστημα υποχρεούται να διατηρεί ικανοποιητικές υποδομές σε πυκνότητα και ποιότητα σημείων (συντήρηση, καθαριότητα και σχεδιασμό), για τη συλλογή των συσκευασιών, όπου δραστηριοποιείται.

Δ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Το Σύστημα για τα έτη 2020 – 2026, οφείλει να ετοιμάζει ετήσια και να υλοποιεί επικοινωνιακή στρατηγική για :

α) το καταναλωτικό κοινό (οικιακό τομέα) και

β) τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση οικονομικούς φορείς (βιομηχανικό/εμπορικό τομέα),

με στόχο την επιδίωξη κάλυψης των ποσοτικών στόχων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κονδύλι από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συστήματος.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης οφείλει να εφαρμόζεται συνολικά για όλη την Κύπρο, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ρεύματος αποβλήτων.

Επίσης, το Σύστημα οφείλει να ενημερώνει ετήσια τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις δράσεις και το κόστος του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και να αποστέλλει ανά εξάμηνο τις δράσεις στις οποίες έχει προβεί.

Τέλος, το Σύστημα θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του κοινού διαδικτυακά πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα:

α) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του,

β) τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί ανά πωλούμενη μονάδα ή τόνο προϊόντος που διατίθενται στην αγορά και

γ) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

Ε) Υποβολή εκθέσεων προόδου προς το Τμήμα Περιβάλλοντος