Ως συσκευασία θεωρείται με βάση το Νόμο:

  1. Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής:
    Η συσκευασία που είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή (Sales Packaging)
  2. Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία:
    Η συσκευασία που είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται στον τελικό καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης (Group Packaging)
  3. Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία:
    Η συσκευασία που είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει την διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών (Transport Packaging)