Ι. Οικιακές και Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες (EBAΣ):

 1. Οικιακές Συσκευασίες
  Οικιακές συσκευασίες ονομάζονται οι συσκευασίες που καταλήγουν στα σπίτια, τα γραφεία, και άλλα υποστατικά των καταναλωτών.
 2. Εμπορικές / Βιομηχανικές Συσκευασίες
  Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες ονομάζονται οι συσκευασίες που παραμένουν στα εργοστάσια και τις αποθήκες των εταιρειών και στις αυλές των εμπορικών καταστημάτων και άλλων διακινητών

ΙΙ. Συσκευασία μιας Χρήσης και Επαναχρησιμοποιήσιμη Συσκευασία:

 1. Μίας χρήσης συσκευασία:
  Είναι η συσκευασία που δεν ξαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μετά τη χρήση του προϊόντος αλλά γίνεται απόβλητο μετά τη χρήση του προϊόντος.
 2. Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία:
  Είναι η συσκευασία που σχεδιάστηκε για να ολοκληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό ταξιδιών ή περιστροφών κατά τη διάρκεια της ζωής της για να ξαναγεμιστεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί για το σκοπό που είχε αρχικά στόχο να εξυπηρετήσει.

Τόσο οι Ευρωπαϊκές οδηγίες όσο και το Σύστημα καθορίζουν διαφορετικές υποχρεώσεις για τη μιας χρήσης συσκευασία και την επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία.

Για το Σύστημα οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-μελών για τον κάθε τύπο συσκευασίας είναι οι ακόλουθες:

 1. Η μίας χρήσης συσκευασία υπόκειται στις υποχρεώσεις πληροφόρησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης
 2. Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία υπόκειται στην υποχρέωση πληροφόρησης, ενώ στην υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης υπόκειται μόνο το νέο μέρος της επαναχρησιμοποιημένης συσκευασίας που τοποθετείται στην αγορά κάθε χρόνο.

Νέα επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία τοποθετείται στην αγορά όταν η εταιρεία που την χρησιμοποιεί αυξήσει τις πωλήσεις της, ή για αντικατάσταση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που έχουν καταστραφεί ή δεν έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία.

Η πληροφόρηση για τους δύο τύπους συσκευασίας παρέχεται στο σύστημα ετήσια με ειδική φόρμα  «Λεπτομερή Δήλωση Συσκευασίας» στην οποία δηλώνεται κατά πόσον η συσκευασία είναι μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμη.

Το Σύστημα και οι αρμόδιες Αρχές πρέπει επομένως να αποφασίσουν εάν μία συσκευασία είναι πραγματικά επαναχρησιμοποιήσιμη ή όχι. Όπου η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται από τον παραγωγό η ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο να καθιστά αυτήν την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας πιθανή και διακριβωμένη.