Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μας χρειάζεται χρηματοδότηση αφού το κόστος συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης των συσκευασιών είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το όφελος που προκύπτει από την πώληση των υλικών. Η χρηματοδότηση της Green Dot Cyprus βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού φαίνονται πιο κάτω: