Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί μία υπόχρεη εταιρεία με την Green Dot Κύπρου:

A. Είτε ως Μέτοχος

A. Είτε ως Μέτοχος

Β. Είτε ως Μέλος

Β. Είτε ως Μέλος

Η μόνη διαφορά μεταξύ μετόχων και μελών είναι η δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την οποία έχουν μόνο οι μέτοχοι.

Μετά την εγγραφή στο Σύστημα είτε ως Μέτοχος είτε ως Μέλος, κάθε εταιρεία έχει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις προς το Σύστημα και τα ίδια δικαιώματα.

Κάθε εταιρεία μέλος ή μέτοχος είναι υπόχρεη να δηλώνει μια φορά κάθε έτος (τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους) με λεπτομέρεια στοιχεία για τις συσκευασίες που έχει τοποθετήσει στην αγορά το προηγούμενο έτος.

Οι δηλώσεις συσκευασίας καθώς επίσης και εγχειρίδια για τη συμπλήρωση τους βρίσκονται στην ενότητα Δηλώσεις Συσκευασίας Mελών Green Dot.

Ανάλογα με τις ποσότητες υλικών συσκευασίας που δηλώνει η κάθε εταιρεία και τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους για τις οικιακές και τις εμπορικές / βιομηχανικές συσκευασίες  που διατηρεί εν ισχύ το Σύστημα, η κάθε εταιρεία μέλος ή μέτοχος καταβάλλει στην Green Dot Κύπρου τα ανάλογα τέλη συσκευασιών για κάθε έτος.

Η Green Dot Κύπρου επίσης μπορεί να σας ζητήσει να στείλετε σε κάποιο εργαστήριο μία συσκευασία για να ζυγιστεί το βάρος της.