Μέτοχος της Εταιρείας (άρα και αυτόματα Μέλος του Συστήματος) μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος «υπόχρεος» οργανισμός με:

  • Τη συμπλήρωση της Αίτησης Αγοράς Μετοχών
  • Τη συμπλήρωση του έντυπου Στοιχεία Μετόχων
  • Την καταβολή €3,420 ως μετοχικό κεφάλαιο

  • Την υπογραφή της Συμφωνίας Μέλους της Green Dot Κύπρου η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τους Μετόχους/Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μη διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ΄ όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.