ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίνεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED θα γίνει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 16.00 στα γραφεία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) στη Λευκωσία (1ος όροφος) για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
  2. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
  5. Έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος ως ειδικού ψηφίσματος:

Τροποποίηση Διατάξεων Ιδρυτικού Εγγράφου

Λεπτομέρειες: Αναφορικά με την τροποποίηση των σκοπών της Εταιρείας οι οποίοι καταγράφονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο όπως η παράγραφος 3 του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας διαγραφεί και αντικατασταθεί με την επισυνημμένη παράγραφο 3 ούτως ώστε να τροποποιηθούν οι σκοποί της Εταιρείας για να είναι ξεκάθαρος ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εταιρείας.

  1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Βραχίμης

Γραμματέας της Εταιρείας

Τηλ.22586032 ή 99667699

20 Μαΐου, 2020

Σημείωση: Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Τσερίου, Αρ. 229, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία. (Τ.Κ. 25463, 1310 Λευκωσία), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση της Συνέλευσης.