Η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, προσκαλεί ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν τη διαλογή και την εμπορία των υλικών PMD/PAPER, είτε μόνοι τους είτε ως συνεταίροι (δημιουργία κοινοπραξίας) να υποβάλουν το πιο κάτω έντυπο και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 19 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση Λεωφόρος Τσερίου 229, 2047, Στρόβολος, Λευκωσία με το χέρι ή με τηλεομοιότυπο 22586001 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admin@greendot.com.cy.

1. Σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφέρονται τα πιο κάτω:

i.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν υποστατικό (Κτήριο τουλάχιστον 800τμ και γη 2200 τμ δηλαδή σύνολο 3000τμ) ή πολεοδομική άδεια σχετική με διαχείριση αποβλήτων με ή χωρίς υποστατικό στην Επαρχία Λεμεσού σε βιομηχανική περιοχή στον Ύψωνα ή Αγίου Συλά ή Φασούλας ή Πεντάκωμο ή Ζύγι ή άλλη που θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα Αρχή.

ii.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το κόστος του ενοικίου που ζητούν για 3 έτη καθώς και την εκτιμώμενη/υφιστάμενη αναλυτική αξία του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί ή υπάρχει για τη λειτουργία μονάδας διαλογής εις περίπτωση δημιουργίας Κοινοπραξίας.

iii.Η αμοιβή των ενδιαφερόμενων μερών θα είναι ως εξής:

• Τιμή ανά τόνο στα εξερχόμενα υλικά του PMD και PAPER. Το υπόλειμμα δεν θεωρείται εξερχόμενο υλικό και δεν θα πληρώνεται οποιαδήποτε αμοιβή. Το υπόλειμμα με κόστος του ενδιαφερόμενου θα μεταφέρεται στο Τσιμεντοποιίο για ανάκτηση ενέργειας. Το κόστος της ανάκτησης ενέργειας θα το επωμίζεται η Αναθέτουσα Αρχή.

• 20% επί του καθαρού θετικού ποσού της Εμπορίας των υλικών. Το κόστος για υλικά με αρνητική αξία θα το αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή. Καθ’ όσον αφορά την Εμπορία των ανακτώμενων υλικών, η Αναθέτουσα Αρχή θα την αναθέσει στον Ανάδοχο ο οποίος θα εμπορεύεται τα υλικά για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Διευκρινίζεται ότι τα υλικά παραμένουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση της πώληση και είσπραξη της αξία τους.

iv.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να επισυνάψουν με την εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Για τα νομικά πρόσωπα η δήλωση θα αφορά τους ιδιοκτήτες με πέραν του 20% των μετοχών και τους διευθυντές.

v.Μετά την αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα κληθούν οι κατάλληλοι/καταλληλότεροι για διαπραγμάτευση προς καθορισμό των όρων συνεργασίας. Ακολούθως, θα υπογραφεί με τον επιτυχόν Ανάδοχο συμβόλαιο διάρκειας τριών (3) ετών. Σημειώνουμε ότι η έναρξη των εργασιών του συμβολαίου θα πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την υπογραφή.

2.Τονίζεται ότι η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd δεν έχει υποχρέωση να δεχτεί οποιαδήποτε αίτηση κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

3.Η παρούσα πρόσκληση δεν αποτελεί δέσμευση για οποιαδήποτε υποχρεωτική περαιτέρω ενέργεια της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.

4.Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει δημοσιευτεί τόσο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων όσο και στην ιστοσελίδα της Green Dot.

5.Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μάριο Βραχίμη, με τηλεομοιότυπο 22586001 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admin@greendot.com.cy.

Μπορείτε να βρειτε την Αίτηση Ενδιαφέροντος εδώ