Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνάντηση Ολομέλειας της Πράξης InterRecycle, που έλαβε μέρος στις 11 Φεβρουαρίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, αρχικά με επίσκεψη στο χώρο βιομηχανικής έρευνας του Ενιαίου Συνδεσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και στη συνέχεια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση του έργου.

Η πράξη InterRecycle, με πλήρη τίτλο “Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου”, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η υλοποίηση θα διαρκέσει 24 μήνες, ενώ οι δικαιούχοι του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ) και η Green Dot Public Co Ltd (GreenDot). Αντικείμενο του InterRecycle αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος που θα βελτιώσει τη διαδικασία διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κάνοντας την περισσότερο αποδοτική και βιώσιμη. Συμπληρωματικά, θα μελετηθεί η κοινωνική ανταποδοτικότητα του έργου έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιδράσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση του InterRecycle για το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την οικονομία. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, προβλέπεται η διοργάνωση πολλαπλών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση γύρω από το έργο και τα αποτελέσματα αυτού αλλά και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο βιομηχανικής έρευνας στη Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων ΕΣΔΑΚ όπου παρουσιάστηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με την εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων σε διαδικασίες διαλογής ανακυκλώσιμων, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία του ΕΣΔΑΚ και του ΙΤΕ στο συγκεκριμένο τεχνολογικό πεδίο.

Αργότερα στο χώρο του ΙΤΕ, έγινε μία σύντομη παρουσίαση της Πράξης InterRecycle με αναφορά στο ρόλο των τεσσάρων φορέων που συμμετέχουν αλλά και στα παραδοτέα ανά δικαιούχο, τα οποία αφορούν στη δημοσιότητα και πληροφόρηση, τη μελέτη εφαρμογής, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των μονάδων, την πιλοτική εφαρμογή και τέλος, τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής. Έγινε ακόμα μια συνοπτική αναφορά στο πλάνο διαγωνισμών σε συνάρτηση με το πλάνο εργασιών του InterRecycle. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος από τον κάθε φορέα παρουσίασε τον τομέα δραστηριότητας του εκάστοτε φορέα καθώς επίσης και το ρόλο αυτού στο InterRecycle. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον προγραμματισμό για τους επόμενους μήνες υλοποίησης της Πράξης δίνοντας βάση στο σχεδιασμό δράσεων ανά ενότητα εργασίας και στην κατανομή των δράσεων στους φορείς. Η συνάντηση έκλεισε προγραμματίζοντας τις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα υλοποίησης του InterRecycle.