The providers of recycling bins with which our Organisation cooperates appear in the table below:

Name of Company Contact Name Telephone Fax
Tsouloftas & Sons Ltd Andreas Tsouloftas / Grigoris Georgiou 25565421 25577647
Klinete Ltd Stavros Constantinou 22352880 22351379
Spyros Stavrinides Ltd Polys Tsiartziatzis 22434131 22433416
Swipe Ltd Loria Hadjigeorgiou 22427273 22511522
Blars Ltd Loizos Afxentiou 70006660 22448166
D.Th. Demetriou & Co Ltd Stelios Demetriou 22439232 22430755
Lordos United Plastics Public Limited Anna Mauromoustakou 25885542 25885588
T. Kouzoupos Ltd Yiannis Kouzoupos 99910410 26962271