Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται και δεσμεύει όλους τους Διοικητικούς Σύμβουλους, τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Green Dot Κύπρου.

1. Πεδίο Εφαρμογής

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και καθορίζει δεοντολογικούς κανόνες, πρότυπα και σημεία αναφοράς για τους Διοικητικούς Συμβούλους, Διευθυντές και Υπαλλήλους της εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ανάλογα με την ιδιότητά τους.

2. Βασικές Αρχές

Η Green Dot Κύπρου θα διεξάγει τις δραστηριότητές της έντιμα και ηθικά όπου δραστηριοποιείται. Διοικητικοί Σύμβουλοι, διευθυντές και οι υπάλληλοι της εταιρείας θα βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων και των έργων, και θα δημιουργήσουν και θα διαφυλάξουν τη φήμη για την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη και την υγιή επιχειρηματική κρίση. Καμία παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά εκ μέρους των Διοικητικών Συμβούλων, Διευθυντών και των Υπαλλήλων ή των Συνεργατών είναι προς το συμφέρον της εταιρείας. Η Green Dot Κύπρου δεν θα θέσει σε κίνδυνο τις αρχές της για τις βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα. Η ηθική επίδοση της εταιρείας είναι το σύνολο της ηθικής επίδοσης των ανδρών και των γυναικών που εργάζονται γι’ αυτή. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται όλοι να τηρούν υψηλά πρότυπα της προσωπικής ακεραιότητας.

3. Σύγκρουση Συμφερόντων

Διοικητικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και οι Υπάλληλοι της εταιρείας δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπουν τα προσωπικά τους συμφέροντα να έρχονται σε σύγκρουση ή να φαίνεται ότι συγκρούονται, με τα συμφέροντα της εταιρείας, των μετόχων, των μελών ή των συνεργατών της. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπάλληλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να εκπροσωπούν την Green Dot Κύπρου σε οποιαδήποτε συναλλαγή με τους άλλους οι οποίοι έχουν εξωτερική εμπορική συνεργασία ή σχέση με την εταιρεία. Διοικητικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και υπάλληλοι θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις επαφές της εταιρείας για να προωθήσουν προσωπικές τους επιχειρήσεις ή προσωπικά τους συμφέροντα σε βάρος της εταιρείας, τους πελάτες ή τους συνεργάτες της.

4. Δωροδοκίες ή μίζες

Καμιά δωροδοκία, ή μίζα ή άλλη παρόμοια αμοιβή δεν πρέπει να δίνεται (ή να εξετάζεται να δοθεί) σε πρόσωπο ή οργανισμό, προκειμένου να προσελκύσουν ή να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπάλληλοι οφείλουν να αποφεύγουν τα δώρα, τα φιλοδωρήματα, τις αμοιβές, τα bonus και την υπερβολική διασκέδαση, προκειμένου να προσελκύσουν ή να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Εμπιστευτικότητα

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπάλληλοι της Green Dot Κύπρου που θα έρθουν σε επαφή, ή θα έχουν στην κατοχή τους εμπιστευτικές ή επιχειρηματικά ευαίσθητες πληροφορίες ή πληροφορίες που ανήκουν σε άλλους, θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απολύτως διασφαλισμένες. Οι πληροφορίες αυτές – είτε είναι για λογαριασμό της εταιρίας μας είτε για τον οποιουδήποτε από τους πελάτες ή τους συνεργάτες μας - θα μπορούσε να περιλαμβάνουν στρατηγικά επιχειρηματικά πλάνα, λειτουργικά αποτελέσματα, στρατηγικές μάρκετινγκ, λίστες πελατών, λίστες προσωπικού, αρχεία προσωπικού, επικείμενες εξαγορές και εκποιήσεις, νέες επενδύσεις, το κόστος κατασκευής, διαδικασίες και μεθόδους. Πληροφορίες που ανήκουν σε άλλη εταιρεία, καθώς και εμπιστευτικές και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εταιρεία, άλλες εταιρείες, άτομα και οντότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και διακριτικότητα και να διαδίδονται μόνο με γνώμονα το ποιος έχει την ανάγκη να τις γνωρίζει.

6. Διαφάνεια

Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 5, σχετικά με την εμπιστευτικότητα, η Green Dot Κύπρου θα είναι διαφανείς σχετικά με το κόστος και την δομή των εσόδων της, και γενικά για όλες της τις δραστηριότητές.

7. Πρότυπα Αναφοράς

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπάλληλοι θα επιδιώκουν να αναφέρουν όλες τις πληροφορίες με ακρίβεια και ειλικρίνεια, και όπως αλλιώς απαιτείται από τις ισχύουσες απαιτήσεις υποβολής αναφορών.

8. Ανταγωνισμός

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπάλληλοι θα απέχουν από τη συλλογή πληροφοριών για τους ανταγωνιστές με παράνομα μέσα και θα απέχουν να δρουν με βάση γνώσης που έχει αποκτηθεί με τέτοιο τρόπο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπαλλήλους της Green Dot Κύπρου θα επιδιώξουν να αποφύγουν τις υπερβολικές ή μειωτικές συγκρίσεις των υπηρεσιών και των ικανοτήτων των ανταγωνιστών τους.

9. Ισορροπημένη Ζωή

Διοικητικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και οι Υπάλληλοι θα παραμείνουν προσωπικά ισορροπημένοι, έτσι ώστε η προσωπική τους ζωή να μην επηρεάζει την ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες για την εταιρεία και τους πελάτες της.

10. Παράθεση

Διοικητικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και οι Υπάλληλοι συμφωνούν να αποκαλύψουν ανήθικη, ανέντιμη, δόλια και παράνομη συμπεριφορά, ή την παραβίαση των πολιτικών της εταιρείας και των διαδικασιών, κατευθείαν στην Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας και στη συνέχεια στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και δίκαιες πρακτικές

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και οι Υπάλληλοι θα τηρούν όλους τους νόμους Ίσων Ευκαιριών και θα ενεργούν με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους σε όλες τις συναλλαγές τους.

12. Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας

Παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί να οδηγήσει στη λήψη πειθαρχικών μέτρων, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένου πιθανών τον τερματισμό εργοδότισης. Ο βαθμός πειθαρχίας σχετίζεται εν μέρει με το αν υπήρχε μια εθελοντική αποκάλυψη για ηθική παράβαση και κατά πόσον ο παραβάτη συνεργάστηκε σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη έρευνα ή όχι.

13. Επιτροπή Κώδικα Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Κώδικα Δεοντολογίας απαρτίζεται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα οποία είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση αυτού του κώδικα.

14. Δημοσιεύσεις

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Green Dot Κύπρου.

 

Η Ηθική δείχνει την καλή Επιχείρηση

Οι υπογράφοντες: Διοικητικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και προσωπικό της Green Dot Κύπρου

 

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy