Ο Οργανισμός μας έχει συμμετάσχει στα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

 1. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης RETHINK – Reduce, Reuse, Recycle για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων στην Κύπρο 
 2. Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας
 3. Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands

 

1. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης RETHINK – Reduce, Reuse, Recycle για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων στην Κύπρο

rethink
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η εκστρατεία Rethink - Reduce, Reuse, Recycle αποτελεί μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων και υλοποιείται από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και στην οποία συμμετέχουν η Green Dot Κύπρου, η Fost Plus Βελγίου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η εκστρατεία έχει διάρκεια 34 μήνες (9/6/2014-10/4/2017) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κυριότερο κίνητρο για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος είναι οι μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων που ο καθένας από εμάς παράγει και οι οποίες με βάση στατιστικές της Eurostat για το 2012, ανέρχονταν για την Κύπρο στα 663 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος. Η εκστρατεία θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και στην προώθηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής της Ε.Ε. για τα απόβλητα στα κράτη μέλη. Παράλληλα, ο “οδηγός καλών πρακτικών επικοινωνίας” για θέματα Reduce-Reuse-Recycle (RRR) στη διαχείριση αποβλήτων, ο οποίος θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της εκστρατείας, θα είναι διαθέσιμος για χρήση από όλα τα κράτη-μέλη.

Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και πιο συγκεκριμένα στις πιο κάτω ομάδες-στόχους:

 • Νέοι 5-16 ετών, καθώς αποτελούν τους αυριανούς πολίτες και επίσης έχουν σημαντική επιρροή προς τους ενήλικες
 • Νέοι και Νεαρά ζευγάρια 20-44 ετών, καθώς αποτελούν την κύρια καταναλωτική ομάδα και την κύρια ομάδα παραγωγής αποβλήτων
 • Η Βιομηχανία μέσω των συνδέσμων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων
 • Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων
 • Οι μετανάστες αρκετοί εκ των οποίων  εργάζονται στον κλάδο υπηρεσιών (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.), ή στη βιομηχανία
 • Οι Τοπικές Αρχές, οι οποίες καλούνται σύντομα να εφαρμόσουν πολιτικές για το RRR
 • Τα μέλη του κοινοβουλίου τα οποία έχουν την ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο
 • Οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Στόχοι Εκστρατείας

Η εκστρατεία έχει τους πιο κάτω στόχους:

 • Καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης και του επιπέδου ευαισθητοποίησης στην Κύπρο σχετικά με την έννοια RRR στη διαχείριση των αποβλήτων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Κύπρου
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη μεταφορά της γνώσης της έννοιας RRR στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους
 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες και στο περιβάλλον

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.rethink.com.cy

2. Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας

Η Green Dot Κύπρου στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας της, συμμετείχε στο «Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας».

Το εν λόγω σχέδιο, περιελήφθηκε στο Σχέδιο Δράσης 2007-2009 του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 - 2013  και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Τοπικός διαχειριστής του προγράμματος ήταν το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Βασικοί στόχοι του Οργανισμού μέσα από το Σχέδιο αυτό ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Customer Relationship Management το οποίο θα επικεντρωνόταν στην επικοινωνία με τα μέλη και τους μετόχους μας, καθώς και η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με τους εργολάβους του Οργανισμού για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. Μέρος του έργου ήταν και η ανασκόπηση και βελτίωση των διαδικασιών του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών του τηλεφωνικού κέντρου σύμφωνα  με το πρότυπο CYS EN 15838:20009.

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα και πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει.

 

3.  Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands

rept

Τον Ιανουάριο του 2009, ξεκίνησε το πρώτο για την Κύπρο έργο με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ Environment, μετά την ένταξη της στην Ε.Ε.. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε πρωτοβουλία της Green Dot Κύπρου η οποία συνέστησε και τη σχετική ομάδα του έργου. Διευθύνων εταίρος του έργου είχε τεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και η διάρκεια του έργου ήταν 24 μήνες.

Στην ομάδα του έργου περιλαμβάνονταν εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το εξωτερικό οι αντίστοιχοι με την Green Dot Κύπρου οργανισμοί στη Γαλλία, Ελλάδα και Μάλτα, ενώ από την Κύπρο η Green Dot Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος) και η εταιρεία συμβούλων Νικολαΐδης και Συνεργάτες.

Στόχος του έργου ήταν ο υπολογισμός και η σύγκριση του κόστους εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαχείριση των συσκευασιών και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (για συγκεκριμένες κατηγορίες εξοπλισμού) σε νησιά, σε σχέση με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Το αντικείμενο του προγράμματος έγινε πολύ επίκαιρο ιδίως μετά την ένταξη της Κύπρου και της Μάλτας στην ενωμένη Ευρώπη το 2004. Τα δύο κράτη, αποτελούν τα μόνα μικρά νησιά κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Φυσικά, αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και χώρες με πολλά νησιά, όπως η Ελλάδα, ή χώρες με απομακρυσμένα νησιά, όπως η Γαλλία.

Τα νησιά αντιμετωπίζουν πάντα επιπρόσθετες προκλήσεις από τις υπόλοιπες χώρες μέλη στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών νομοθεσιών. Το μικρό μέγεθος της αγοράς, η έλλειψη σοβαρής βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης για την απορρόφηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η απόσταση από τις αγορές των υλικών και η ανάγκη για μεταφορά των υλικών διά θαλάσσης, είναι οι βασικότερες επιπρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται. Αυτά επιχείρησε να προσμετρήσει σε λεπτομέρεια το πρόγραμμα και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα ισχύοντα στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη.

Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο υποβοήθησης στης λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή έργων ανακύκλωσης για τέτοιου είδους υλικά στα νησιά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.eng.ucy.ac.cy/rept

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy