Ορισμός Συσκευασίας

Ως συσκευασία θεωρείται με βάση το Νόμο:
(α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή (Sales Packaging)
(β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται στον τελικό καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης (Group Packaging)
(γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει την διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών (Transport Packaging)
 

Τύποι Συσκευασίων
Ι. Οικιακές και Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες

(α) Οικιακές Συσκευασίες
Οικιακές συσκευασίες ονομάζονται οι συσκευασίες που καταλήγουν στα σπίτια, τα γραφεία, και άλλα υποστατικά των καταναλωτών.

(β) Εμπορικές / Βιομηχανικές Συσκευασίες
Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες ονομάζονται οι συσκευασίες που παραμένουν στα εργοστάσια και τις αποθήκες των εταιρειών και στις αυλές των εμπορικών καταστημάτων και άλλων διακινητών


ΙΙ. Συσκευασία μιας Χρήσης και Επαναχρησιμοποιήσιμη Συσκευασία

(α) Μίας χρήσης συσκευασία: είναι η συσκευασία που δεν ξαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μετά τη χρήση του προϊόντος αλλά γίνεται απόβλητο μετά την χρήση του προϊόντος.

(β) Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία: είναι η συσκευασία που σχεδιάστηκε για να ολοκληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό ταξιδιών ή περιστροφών κατά τη διάρκεια της ζωής της για να ξαναγεμιστεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί για το σκοπό που είχε αρχικά στόχο να εξυπηρετήσει.

Τόσο οι Ευρωπαϊκές οδηγίες όσο και το Σύστημα καθορίζουν διαφορετικές υποχρεώσεις για τη μιας χρήσης συσκευασία και την επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία.

Για το Σύστημα οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-μελών για τον κάθε τύπο συσκευασίας είναι οι ακόλουθες:

(α) Η μίας χρήσης συσκευασία υπόκειται στις υποχρεώσεις πληροφόρησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης

(β) Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία υπόκειται στην υποχρέωση πληροφόρησης, ενώ στην υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης υπόκειται μόνο το νέο μέρος της επαναχρησιμοποιημένης συσκευασίας που τοποθετείται στην αγορά κάθε χρόνο. Νέα επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία τοποθετείται στην αγορά όταν η εταιρεία που την χρησιμοποιεί αυξήσει τις πωλήσεις της, ή για αντικατάσταση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που έχουν καταστραφεί ή δεν έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία.

Η πληροφόρηση για τους δύο τύπους συσκευασίας παρέχεται στο σύστημα ετήσια με ειδική φόρμα –«Δήλωση Συσκευασίας» στην οποία δηλώνεται κατά πόσον η συσκευασία είναι μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμη.

Το Σύστημα και οι αρμόδιες αρχές πρέπει επομένως να αποφασίσουν εάν μία συσκευασία είναι πραγματικά επαναχρησιμοποιήσιμη ή όχι. Όπου η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται από τον παραγωγό η ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο να καθιστά αυτήν την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας πιθανή και διακριβωμένη.

Ειδικές Συσκευασίες
α. Μη-ανακυκλώσιμη συσκευασία

Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αποτρέπουν τη συσκευασία από την ανακύκλωση: το υλικό ή τα υλικά από τα οποία η συσκευασία αποτελείται και το προϊόν που περιέχει.

Συνεπώς, τα υλικά που είναι τεχνικά μη-ανακυκλώσιμα ή η ανακύκλωση τους δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, θεωρούνται μη-ανακυκλώσιμα υλικά.

Από την άποψη του περιεχομένου, υπάρχουν ορισμένοι νομικοί περιορισμοί. Παραδείγματος χάριν, εάν η αρχική συσκευασία περιέχει φυτοφάρμακο δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Υπάρχουν επίσης τεχνικοί περιορισμοί.

β. Συσκευασίες Επικίνδυνων προϊόντων

Τέλη Συσκευασίας

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται τα εγκεκριμένα τέλη του Συστήματος για τα έτη 2017-2021

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

2017-2021

€ Ανά τόνο

 

 

 

Οικιακές Συσκευασίες

 

Γυαλί

27,61

Χαρτόκουτο

44,78

Σίδηρος

90,62

Αλουμίνιο

20,31

PET

100,60

HDPE

100,60

Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών

116,61

Άλλα ανακτήσιμα

124,50

Άλλα μη ανακτήσιμα

149,41

 

 

Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες

 

Χαρτοκιβώτιο

41,14

Πλαστικό

36,05

Ξύλο

11,80

Άλλα

47,76

 

 

Συσκευασίες Φυτοφαρμάκων

€ Ανά τόνο

 

Πρωτογενείς συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τα φυτοφάρμακα

380,00

 

 

Κύλινδροι Υγραερίου

€ Ανά τεμάχιο

 

Σιδερένιος Κύλινδρος Υγραερίου

   1,00

Πλαστικός Κύλινδρος Υγραερίου

   1,00

 

 

Κατηγορία

Τόνοι

Τέλος ανά έτος 
1 0-1  100
2 1-2 142,5
3 2-5 237,5
4 5 -10 570
5 10-25 1,045
6 25-50 1,900

 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy