Κάθε υπόχρεη εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί με την Green Dot Κύπρου είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος.

Η μόνη διαφορά μεταξύ μετόχων και μελών είναι η δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την οποία έχουν μόνο οι μέτοχοι. Κάθε εταιρεία που συμβάλλεται με την Green Dot Κύπρου, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος, υπογράφει τη Συμφωνία Μέλους της Green Dot Κύπρου η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τα Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μη διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ’ όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.

Τι θα σας κοστίσει για να συμβλειθείτε με την Green Dot Κυπρου και ποια είναι η υποχρέωση κάθε μέλους και μετόχου;
Μέτοχοι εγγράφονται στην εταιρεία ενδιαφερόμενοι Υπόχρεοι Οργανισμοί με την καταβολή €3,420 ως μετοχικό κεφάλαιο.

Υπόχρεος Συσκευασίας που θα εγγραφεί ως Μέλος, με την υπογραφή της Συμφωνίας Μέλους, καταβάλλει ως τέλος εγγραφής το ποσό των €50 πλέον Φ.Π.Α. και ισχύει για όλες τις υπόχρεες εταιρείες, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ν32(Ι)2002). Το τέλος εγγραφής πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή της εταιρείας στο Σύστημα.

Μετά την εγγραφή στο Σύστημα είτε ως Μέτοχος είτε ως Μέλος, κάθε εταιρεία έχει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις προς το Σύστημα και τα ίδια δικαιώματα.

Κάθε εταιρεία μέλος ή μέτοχος είναι υπόχρεη να δηλώνει μια φορά κάθε έτος (τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους) με λεπτομέρεια στοιχεία για τις συσκευασίες που έχει τοποθετήσει στην αγορά το προηγούμενο έτος. Οι δηλώσεις συσκευασίας καθώς επίσης και εγχειρίδια για την συμπλήρωση τους βρίσκονται στην ενότητα "Δηλώσεις Συσκευασίας".
Ανάλογα με της ποσότητες υλικών συσκευασίας που δηλώνει η κάθε εταιρεία και τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους για τις οικιακές και τις εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες που διατηρεί εν ισχύ το Σύστημα, η κάθε εταιρεία μέλος ή μέτοχος καταβάλλει στην Green Dot Κύπρου τα ανάλογα τέλη συσκευασιών για κάθε έτος. Η Green Dot Κύπρου επίσης μπορεί να σας ζητήσει να στείλετε σε κάποιο εργαστήριο μία συσκευασία για να ζυγιστεί το βάρος της.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy