Είμαι επιχείρηση Υπόχρεος Συσκευασίας;
Με βάση το Νόμο (Ν32(Ι)/2002) υπόχρεοι οργανισμοί είναι:
1.Εταιρείες που παράγουν και συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν τρίτοι για λογαριασμό τους (με συσκευασία ουδέτερη ή που φέρει το όνομα τους) αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
2.Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά,
3.Εταιρείες που εισάγουν συσκευασμένα αγαθά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση (πρώτες ύλες, ανταλλακτικά μηχανήματα και εξοπλισμός κ.α.)
4.Εταιρείες που ως διακινητές (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα) συσκευάζουν ή φροντίζουν να συσκευάσουν τρίτοι για λογαριασμό τους αγαθά με το δικό τους όνομα (private label) με σκοπό να τα εμπορευτούν στην Κυπριακή αγορά
5.Εταιρείες που χρησιμοποιούν συσκευασίες διευκόλυνσης, είτε χωρίς όνομα (μάρκα) ή με το δικό τους όνομα. Αυτού του είδους η συσκευασία χρησιμοποιείται στο σημείο που η υπηρεσία προσφέρεται στους καταναλωτές ή τους χρήστες, σε συνάρτηση με την παροχή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν για παράδειγμα το χαρτί περιτυλίγματος, οι χάρτινες ή άλλες σακούλες ψωμιού, τα κουτιά της πίτσας, οι τσάντες υπεραγορών και άλλων εμπορικών καταστημάτων, οι τσάντες που δίδονται σε εκθέσεις και άλλα showsκ.α.
6.Εταιρείες που προσφέρουν δωρεάν συσκευασμένα αγαθά ως μέσον προώθησης ή ως δείγματα.
Όποιες εταιρείες εμπίπτουν σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες και τοποθετούν στην αγορά άνω των 2 τόνων συνολικής συσκευασίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή συσκευασία) κάθε έτος είναι υπόχρεες με βάση το Νόμο να ανακτούν και να ανακυκλώνουν συγκεκριμένα ποσοστά των συσκευασιών που τοποθετούν στην αγορά.
Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση στην Κύπρο αφορά μόνο προϊόντα που τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά (όχι εξαγωγές ή επανεξαγωγές).
Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος είναι ο οργανισμός που πρώτος τοποθετεί τα προϊόντα στην αγορά (πρώτος τα έχει παράξει ή πρώτος τα έχει εισάγει και διαθέσει στην Κύπρο).
Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που πρέπει  να γνωρίζετε για τα Συλλογικά Συστήματα;
Μια εταιρεία που επιλέγει να συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να γνωρίζει ότι το Συλλογικό Σύστημα:
-Εκπροσωπεί πολλούς υπόχρεους οργανισμούς
-Πρέπει να είναι βάση του Νόμου μη κερδοσκοπικός οργανισμός
-Υποβάλλει λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό στις αρμόδιες αρχές και αδειοδοτείται για εξαετή περίοδο
-Αναλαμβάνει συλλογική υποχρέωση επί του συνόλου των συσκευασιών που τα μέλη του τοποθετούν στην αγορά (η συσκευασία δεν έχει πλέον ταυτότητα)
-Αναπτύσσει συλλογικές και μεγάλου μεγέθους δράσεις ικανές να επιτύχουν τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναλαμβάνει εκ μέρους των μελών του
-Η συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης προϋποθέτει καταβολή εισφοράς στο σύστημα από όλες τις εταιρείες-μέλη
-Όταν το μέλος καταβάλει την εισφορά του προς το Συλλογικό Σύστημα τότε ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από οποιαδήποτε ευθύνη διαχείρισης συσκευασιών και η ευθύνη διαχείρισης μεταφέρεται στο Συλλογικό Σύστημα
Πώς μπορείτε να εκπληρώσετε την υποχρέωση σας για ανάκτηση χρησιμοποιώντας Ατομικό Σύστημα Ανάκτησης;
Μια εταιρεία που επιλέγει να αναπτύξει Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών πρέπει να:
Αποδεικνύει στο κράτος ότι εφαρμόζει σύστημα εγγυοδοσίας
Καταθέτει στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν την περιγραφή τους συστήματος που εφαρμόζει όσο αφορά στόχους και μεθόδους, την τεχνική και οικονομική υποδομή που διαθέτει για την εφαρμογή τους συστήματος και λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας για να διαπιστωθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης του με τους νόμους
Καταβάλλει εγκεκριμένο τέλος το ύψος του οποίου αντιστοιχεί με το διοικητικό κόστος εξέτασης της αίτησης
Αποδεικνύει ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται καταλήγουν για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου
Συγκεκριμένα θα πρέπει να κάνετε έναν λεπτομερή κατάλογο με τις συσκευασίες για την οποίες είστε Υπόχρεοι. Στη συνέχεια πρέπει να έρθετε σε επαφή με όλους τους πελάτες σας για να εξακριβώσετε τι κάνουν με τη συσκευασία σας μόλις χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα σας. Θα πρέπει επίσης να συλλέξετε και να ανακτήσετε τα απόβλητά σας που αποσυσκευάζονται μόνοι σας ή μέσω άλλων συνεργατών σας και να τα διαθέσετε για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων συσκευασίας.
Μετέπειτα πρέπει να συγκρίνετε αυτές τις δύο ροές των πληροφοριών όπως περιγράφονται πιο πάνω για να εξασφαλίσετε ότι επιτυγχάνετε τα ποσοστά που ορίζονται από το νόμο. Τα ποσοστά ανάκτησης είναι σήμερα στο 50% και ανακύκλωσης στο 25% του συνόλου των υλικών συσκευασίας που κάθε επιχείρηση τοποθετεί στην αγορά. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 15% κάθε υλικού συσκευασίας που τοποθετείτε στην αγορά.
Πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την άσκηση κάθε έτος.
Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρονοβόρα και με ιδιαίτερα ψηλό κόστος, ειδικά εάν θα το κάνετε οι ίδιοι.
Ποια είναι η υποχρέωση των Οργανισμών για Ανάκτηση και Ανακύκλωση των Συσκευασιών τους καθώς και πληροφόρηση των Αρχών;
Ο Νόμος επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς τις υπόχρεες επιχειρήσεις για τις συσκευασίες που τοποθετούν στην αγορά, στις ποσοστώσεις που αναφέρονται πιο κάτω:
Πρέπει να ανακτάται τουλάχιστον το 60% και να ανακυκλώνεται το 55% του συνολικού βάρους των υλικών συσκευασίας που κάθε εταιρεία τοποθετεί στην αγορά με τα πιο κάτω ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό συσκευασίας:
(α) 60% κατά βάρος, για το γυαλί.
(β) 60% κατά βάρος για το χαρτί και το χαρτόνι.
(γ) 50% κατά βάρος για τα μέταλλα.
(δ) 22,5% κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά.
(ε) 15% κατά βάρος, για το ξύλο.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε υπόχρεα επιχείρηση έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με τη διαχείριση κάποιων ποσοτήτων κάθε τύπου συσκευασίας που τοποθετεί στην αγορά και να αποδείξει ότι το πράττει με σωστές και διακριβωμένες μεθόδους κάθε έτος.
Πιο συγκεκριμένα
Οι υποχρεώσεις σας ως υπόχρεος συσκευασίας προς το Κράτος είναι οι ακόλουθες:
Εάν τοποθετείτε κάτω των 2 τόνων συνολικής συσκευασίας στην αγορά ανά έτος τότε έχετε υποχρεώσεις πληροφόρησης προς τις Αρχές (Υπηρεσία Περιβάλλοντος)
Εάν τοποθετείτε άνω των 2 τόνων συνολικής συσκευασίας στην αγορά ανά έτος έχετε τόσο υποχρέωση πληροφόρησης προς τις Αρχές (Υπηρεσία Περιβάλλοντος) άλλα και υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών σας με βάση τα πιο πάνω ποσοστά.
Εν συντομία, πώς να εκπληρώσετε την υποχρέωση πληροφόρησης σας;
Οι υπόχρεοι οργανισμοί για τη συσκευασία πρέπει να παρέχουν στοιχεία αριθμούς στην κυβέρνηση σχετικά με τον όγκο των συσκευασιών που τοποθετούν στη Κυπριακή αγορά και να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν λάβει την απόδειξη ότι η συσκευασία τους έχει ανακτηθεί και ανακυκλωθεί. Μία φορά το χρόνο, πρέπει να υποβάλλουν αυτές τις πληροφορίες στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ειδικά στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Ποια είναι τα Σήματα Ανακύκλωσης που τοποθετούνται στις συσκευασίες;
Οι εταιρείες – μέλη της Green Dot Κύπρου έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν το Σήμα Green Dot στις συσκευασίες των προϊόντων που πωλούν.
Tο σύμβολο Green Dot σε μια συσκευασία είναι μια ένδειξη ότι η εταιρεία που εισάγει ή συσκευάζει το προϊόν στην Κύπρο είναι μέλος ενός Συλλογικού Συστήματος όπως η Green Dot Κύπρου και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση της συσκευασίας του προϊόντος. Το σήμα αυτό δεν δηλώνει εάν μια συσκευασία ανακυκλώνεται ή όχι.
Είμαι εταιρία και ανακυκλώνω τα χαρτόκουτα που μένουν στις εγκαταστάσεις μου. Πρέπει να γραφτώ ως μέλος της Green Dot Κύπρου;
Το ότι ανακυκλώνετε τις εμπορικές σας συσκευασίες είναι ανεξάρτητο από το εάν είσαστε υποχρεωμένοι βάση νομοθεσίας να συμμετέχετε σε ένα συλλογικό σύστημα όπως η Green Dot Κύπρου. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα που δεν θα πρέπει να συγχέονται.
Ανακυκλώνω τις συσκευασίες μου σημαίνει πως σέβομαι το περιβάλλον, την υγεία και τους πελάτες μου και κρατώ το υποστατικό μου καθαρό.
Είμαι μέλος της Green Dot Κύπρου σημαίνει πως μεταφέρω τη νομική μου ευθύνη για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών μου στην Green Dot Κύπρου και είναι πλέον η Green Dot Κύπρου υπεύθυνη για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών και την επίτευξη των στόχων που επιβάλλει η νομοθεσία.
Η εταιρία μου βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει ανακύκλωση. Πρέπει να γραφτώ ως μέλος της Green Dot Κύπρου
Το ότι η εταιρεία σας βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει ανακύκλωση είναι ανεξάρτητο από το εάν είσαστε υποχρεωμένοι βάση νομοθεσίας να συμμετέχετε σε ένα συλλογικό σύστημα όπως η Green Dot Κύπρου. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα που δεν θα πρέπει να συγχέονται.
Είμαι μέλος της Green Dot Κύπρου σημαίνει πως μεταφέρω τη νομική μου ευθύνη για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών μου στην Green Dot Κύπρου και είναι πλέον η Green Dot Κύπρου υπεύθυνη για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών και την επίτευξη των στόχων που επιβάλλει η νομοθεσία.
Ανακυκλώνω τις συσκευασίες μου σημαίνει πως σέβομαι το περιβάλλον, την υγεία και τους πελάτες μου και κρατώ το υποστατικό μου καθαρό. Εάν στην περιοχή σας δεν γίνεται καθόλου ανακύκλωση τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο ή την Κοινότητά σας για να σας ενημερώσουν εάν υπάρχουν άλλες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων σας.
Είμαι μέλος της Green Dot Κύπρου αλλά οι συσκευασίες μου δεν συλλέγονται από τον Οργανισμό για ανακύκλωση. Γιατί;
H Green Dot Κύπρου ως Συλλογικό Σύστημα είναι υπεύθυνη για τη ανάκτηση και ανακύκλωση ποσοστού των συσκευασιών (όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο) που τα μέλη της τοποθετούν στην αγορά. Ο Οργανισμός στοχεύει συσκευασίες των οποίων η διαχείριση έχει όσο το δυνατό λιγότερο κόστος. Για το λόγο αυτό επιλέγει ποιες συσκευασίες θα συλλέξει και με ποιο τρόπο θα τις συλλέξει.
Εάν η Green Dot Κύπρου συνέλεγε τις συσκευασίες όλων των εταιριών – μελών της αυτό θα αύξανε δραματικά το συνολικό κόστος του Συστήματος καθώς θα έπρεπε να δραστηριοποιείται σε όλες τις περιοχές της Κύπρου ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό καθώς η εταιρεία – μέλος μπορεί να βρίσκεται σε εκείνο το χωρίο και παράλληλα να συλλέγει για διαχείριση όλες ανεξαιρέτως τις συσκευασίες.
Αύξηση όμως του κόστους διαχείρισης της Green Dot Κύπρου συνεπάγεται αύξηση των τελών που πληρώνουν τα μέλη και κατ’ επέκταση αύξηση της τιμής των προϊόντων που αγοράζουμε ως καταναλωτές.
Είμαι μέλος της Green Dot Κύπρου. Πετυχαίνει η Green Dot Κύπρου τους στόχους της νομοθεσίας που της επιβάλλονται ή θα βρεθεί η εταιρεία μου εκτεθειμένη;
Η Green Dot Κύπρου επιτυγχάνει από το 2010 και κάθε χρόνο τους στόχους που της θέτει η νομοθεσία. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα ανακύκλωσης και την πορεία του Οργανισμού από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα την πατώντας στη σελίδα Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ .
Είμαι μέλος της Green Dot Κύπρου και πιστεύω πως τα τέλη που πληρώνω είναι πολύ ακριβά. Ισχύει; Που βρισκόμαστε συγκριτικά με άλλες χώρες;
Τα τέλη της Green Dot Κύπρου βρίσκονται περίπου στο μέσο όρο συγκριτικά με άλλες χώρες με αντίστοιχα συλλογικά συστήματα.
Υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση που κάποια υπόχρεη εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία;
Υπάρχουν κυρώσεις και αναφέρονται στο Άρθρο 26 του Nόμου N.32(I)/2002
Πως δαπανώνται τα χρήματα που εισπράττει η Green Dot Κύπρου από τα μέλη της;
Τα έσοδα του Οργανισμού τόσο από τις εταιρείες - μέλη της όσο και από τις υπόλοιπες πηγές εσόδων του Οργανισμού (επισκεφθείτε την ενότητα “Oικονομικοί Πόροι”) χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού με κύριο στόχο την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας με το λιγότερο δυνατό κόστος. Η Green Dot Κύπρου, ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα σαν έσοδο της επόμενης χρονιάς
Μπορώ να γίνω μέτοχος της Green Dot Κύπρου; Οι μέτοχοι του Οργανισμού εισπράττουν μέρισμα;
Κάθε υπόχρεη εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί με την Green Dot Κύπρου είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος. Η Green Dot Κύπρου ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός δεν δίνει μερίσματα στους μετόχους της. Η μόνη διαφορά μεταξύ μετόχων και μελών είναι η δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την οποία έχουν μόνο οι μέτοχοι.
Υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα όπως η Green Dot Κύπρου;
Ναι, υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης Συλλογικά Συστήματα που λειτουργούν με αντίστοιχο τρόπο όπως η Green Dot Κύπρου. Αυτό συμβαίνει γιατί η ευρωπαϊκή οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών ισχύει σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει το Σήμα Green Dot (Πράσινο Σήμα) σε συσκευασίες προϊόντων που διακινούνται και σε άλλες χώρες. Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Σήματος έχουν μόνο οι εταιρείες που συμμετέχουν στα Συλλογικά αυτά Συστήματα.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy