«Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της γενιάς του σήμερα, χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.» Είναι η προσπάθεια συνδυασμού των στόχων για καλύτερη ποιότητα ζωής, υγεία και ευημερία, με κοινωνική δικαιοσύνη και με διατήρηση της ικανότητας της γης να υποστηρίζει τη ζωή σε όλη της την ποικιλότητα. Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε όταν επιτυγχάνονται οι οικονομικοί, οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί στόχοι ταυτόχρονα.

Βιώσιμη Ανάπτυξη
          Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι Οργανισμοί είτε είναι επιχειρήσεις είτε άλλοι οργανισμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η Κοινωνική Ευθύνη κάθε Οργανισμού εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις, δράσεις και παραλήψεις του και ο Οργανισμός έχει ευθύνη να συνυπολογίζει τα συνεπακόλουθα τους στην κοινωνία και το περιβάλλον με διαφάνεια και ηθική. Κοινωνική Ευθύνη λοιπόν είναι η συνεχής δέσμευση των οργανισμών να συμπεριφέρονται ηθικά και να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του προσωπικού τους και των οικογενειών τους, καθώς και της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, με παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Η Κοινωνική Ευθύνη συνδέεται άμεσα με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, (που πολλές φορές χρησιμοποιείται και ως εναλλακτική της Κοινωνικής Ευθύνης), καθώς οι οργανισμοί πρέπει να συμπεριφέρονται κοινωνικά υπεύθυνα, ώστε να συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Η σημαντικότητα του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων είναι τόσο μεγάλη που επηρέασε εκ των πραγμάτων σταδιακά και τη νομοθεσία. Διαμορφώθηκε λοιπόν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί νομικές ευθύνες στις επιχειρήσεις για τις επιπτώσεις μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων τους. Το νομικό αυτό πλαίσιο προωθήθηκε με πιο έντονους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον Καναδά.

Αναπόσπαστο μέρος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η ανάπτυξη της νομοθεσίας για την Ευθύνη του Παραγωγού (Producer Responsibility), για διάφορες κατηγορίες αποβλήτων στην Ε.Ε. και της διαχείρισης των προϊόντων (Product Stewardship), στον Καναδά.

Η νομοθεσία για την Ευθύνη του Παραγωγού, καθιστά υπεύθυνους τους παραγωγούς των προϊόντων για τις επιπτώσεις των προϊόντων τους, καθ’όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους ακόμα και μετά τη χρήση τους από τους καταναλωτές. Η Ευθύνη του Παραγωγού στην Ε.Ε. αφορά υλικά όπως οι συσκευασίες των προϊόντων, οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους, ενώ σε εθνικό επίπεδο, πολλά κράτη μέλη έχουν διευρύνει την Ευθύνη αυτή και σε πολλά άλλα προϊόντα όπως τα ελαστικά, το χαρτί μη συσκευασίας, τα φάρμακα, άλλα επικίνδυνα απόβλητα κ.ά..

 

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε., η ανάληψη της Ευθύνης του Παραγωγού για τις συσκευασίες (όπως και για άλλες κατηγορίες αποβλήτων), γίνεται ως επί το πλείστον μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε Συλλογικά Συστήματα Συμμόρφωσης. Μέσω των Συλλογικών Συστημάτων, οι υπόχρεες επιχειρήσεις βάσει της νομοθεσίας, συμπράττουν και αναλαμβάνουν από κοινού τις υποχρεώσεις τους προς τη νομοθεσία, αξιοποιώντας συνέργειες αφού τα Συλλογικά Συστήματα τις εκπροσωπούν συλλογικά και δρουν για πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ

Η Green Dot Κύπρου αποτελεί το μόνο Συλλογικό Σύστημα Συμμόρφωσης για τις συσκευασίες στην Κυπριακή Αγορά. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 2005 και σήμερα εκπροσωπεί 1000 σχεδόν επιχειρήσεις του τόπου. Ταυτόχρονα, διαχειρίζεται δύο ακόμα Συλλογικά Συστήματα Συμμόρφωσης. Την Ηλεκτροκύκλωση για τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και την ΑΦΗΣ για τις οικιακού τύπου Μπαταρίες. Τα δύο αυτά Συλλογικά Συστήματα αποτελούν επίσης τα μόνα Συστήματα αυτού του είδους στην τοπική αγορά για τα υλικά που διαχειρίζονται. Όλα τα Συστήματα στην Κύπρο είναι με βάση το Νόμο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μέσα από αυτό της το ρόλο, η Green Dot Κύπρου αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής βιωσιμότητας στην Κύπρο. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δράσης των Συλλογικών Συστημάτων και αυτό αποτελεί μια μεγάλη συνεισφορά των Συλλογικών Συστημάτων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο.

Πέρα όμως από την προώθηση της ανακύκλωσης που είναι και ο κύριος ρόλος της Green Dot Κύπρου, ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια πολυσχιδή δράση για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Οι δράσεις αυτές αφορούν πρωτοβουλίες και ενέργειες που καλύπτουν ποικίλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα πέραν της ανακύκλωσης (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά.) μέσα από τοπικά αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Πιο κάτω οι κύριες δράσεις της Green Dot Κύπρου που συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο μας, χωρισμένες στους τρεις βασικούς πυλώνες Κοινωνία, Περιβάλλον και Οικονομία.

 

κοινωννια
perivallon
oikonomia

 
 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy