Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μας χρειάζεται χρηματοδότηση αφού το κόστος συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης των συσκευασιών είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το όφελος που προκύπτει από την πώληση των υλικών. Η χρηματοδότηση της Green Dot Κύπρου βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

α. Στα τέλη που χρεώνονται στα Μέλη και στους Μετόχους του Οργανισμού

Κάθε χρόνο τα Μέλη και οι Μέτοχοι του Οργανισμού δηλώνουν τη συσκευασία που έχουν τοποθετήσει στην αγορά. Ανάλογα με την ποσότητα και το είδος της συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, κλπ) τιμολογούνται με βάση έναν ενιαίο τιμοκατάλογο. Όσο περισσότερες είναι οι συσκευασίες που τοποθετεί μια εταιρεία στην αγορά τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνεισφορά της στο Σύστημα.

β. Στις χρεώσεις που γίνονται στις Τοπικές Αρχές

Οι Τοπικές Αρχές συνεισφέρουν στο κόστος  του προγράμματος αφού η Green Dot Κύπρου συλλέγει και υλικά τα οποία δεν αποτελούν συσκευασίες όπως είναι οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το χαρτί γραφείου και τα διαφημιστικά έντυπα.

γ. Στα έσοδα από την πώληση των υλικών

Κάποια από τα υλικά που συλλέγει ο Οργανισμός αποφέρουν έσοδα αφού μπορούν να πωληθούν σε εργοστάσια ανακύκλωσης.

δ. Άλλα έσοδα

Η διαχείριση των άλλων δύο Συλλογικών Συστημάτων, της Ηλεκτροκύκλωσης και της ΑΦΗΣ Κύπρου καθώς και η εγγραφή νέων μελών αποφέρουν έσοδα στον Οργανισμό μας.

To κάτω διάγραμμα δείχνει το ποσοστό της χρηματοδότησης του Οργανισμού μας από τον κάθε πυλώνα χρηματοδότησης.

chart gr

Όποιος από τους τέσσερις πυλώνες χρηματοδότησης υστερεί δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSubscribe

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Τσερίου 229,

Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463,

1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Εξυπηρέτησης Κοινού 7000 0090

Τηλέφωνο 22 586 000

Τηλεομοιότυπο 22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση admin@greendot.com.cy